கார்த்திகை தீபம்#காரைதீவு

கார்த்திகை விழாவை குமராலாய தீபம், சர்வாலய தீபம், விஷ்ணுவாலய தீபம் என மூன்றாக பிரித்து ஆலயங்களிலும் வீடுகளிலும் கொண்டாடுவர். சிவாலங்கள் மற்றும் முருகன் ஆலயங்களில் குமராலய தீபம்

Read more