மரண அறிவித்தல் அறிவித்தல் அமரர். திருமதி. சரஸ்வதி கந்தையா.


மரண அறிவித்தல் அமரர். திருமதி. சரஸ்வதி கந்தையா.

Saraswathy passed away-Karaitivu-02. She is Wife of Late Kandiah and Mother of C.O.Thaninayakam(London),Ambika(London),Suseela,Yogan(London),Leela,Mohaneswary,Jeya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *